การเสวนา การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

พี่เก่งฝากประชาสัมพันธ์ ให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ผ่านกลุ่ม / Facebook Live🔴
หัวข้อ: การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

📅🕒 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

หัวข้อการเสวนา ดังนี้

– กฎหมายทีเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร และหน้าที่และความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุดในการทำบัญชี และบทลงโทษในการไม่จัดทำบัญชี

– หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการนิติบุคคล กรรมการ ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี

– หลักการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินและประโยชน์ของงบการเงิน

– บทบาทของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

วิทยากร

👉 คุณสุภาณี ศรีสถิตวัตร

– ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

👉 คุณสุรภา แจ่มแจ้ง

– กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด

👉 คุณประภากร เสาเกลียว

– กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด

👉 คุณอุดม ธนูรัตน์พงศ์

– ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลังสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ดังนี้

– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

– ผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมง CPD กิจกรรมอื่น (ตามมาตรการช่วยเหลือด้านชั่วโมง CPD ช่วงสถานการณ์ Covid-19 จากประกาศผ่อนปรนล่าสุด ที่ 24/2564

https://bit.ly/3jRZJ2p
ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดเข้ากลุ่มฟังเสวนา

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือกดเข้าร่วมฟังเสวนาhttps://www.facebook.com/events/720677565565517?ref=newsfeed

Cr.สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

แชร์