นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

Greenpro KSP Group (เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา) เรามีความตระหนักถึงความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การได้มา การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการระบุตัวบุคคลไม่ว่าจะได้โดยตรง หรือโดยอ้อม เราตระหนักถึงความสำคัญและมีนโยบายการได้มา และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิของเจ้าของข้อมูล เราได้มีการจัดทำนโยบายการใช้งานเว็บไซต์ kengbuncheepasibuntao.com รวมถึงนโยบายนโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อ 1.ข้อมูล: ชื่อ นาม สกุล ชื่อเล่น อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน
ข้อ 2.ข้อมูล: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์โทร อีเมล LINE ID, Facebook Profile
ข้อ 3.ข้อมูล: บัญชีผู้ใช้งาน บัญชีการสมัครสมาชิก ประวัติการใช้งาน ประวัติการสั่งซื้อ ข้อมูลการโอนเงิน (หลักฐานการโอนเงิน)
ข้อ 4.ข้อมูล: IP address, Cookie ID, Browser Cache ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location)
ข้อ 5.ข้อมูล: รูปภาพ ภาพถ่าย Video และข้อมูลอื่นที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

ประเภทข้อมูลบ่งชี้ระบุตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามข้อ 1,2,3,และ 5 เช่น ข้อมูล ชื่อ นาม สกุล ชื่อเล่น อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น ใช้เพื่อให้บริการ หรือเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กร และเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อ ส่งสินค้าหรือบริการ ประกอบกับการใช้เพื่อประสานงานด้านบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน

ประเภทด้านเทคนิค (ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์)

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามข้อ 4 เช่น IP address, Cookie ID, Browser Cache เพื่อวิเคราะห์ (Analysis) เพื่อด้านการตลาด รวมถึงการนำเสนอสินค้าหรือบริการ การแสดงโฆษณาไปยังท่าน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

• ผ่านการใช้แบบฟอร์มการส่งอีเมลผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา
• ผ่านการกรอกข้อมูลในฟอร์มเอกสารต่างๆ ของเรา
• ผ่านการส่งเอกสารข้อมูลระบุตัวตนให้กับเรา
• ผ่านการกรอกแบบสอบถามของเรา
• ผ่านการส่งข้อมูลในการซื้อสินค้า หรือใช้บริการกับเรา
• ผ่านการติดต่อ ข้อความทาง LINE บนหน้าเว็บไซต์ของเรา
• ผ่านการระบุการดึงตำแหน่ง location ผ่านเว็บไซต์ของเรา
• ผ่านการใช้ปุ่มติดต่อบนเว็บไซต์ เช่น ปุ่มแชท/โทร/ส่งอีเมลผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา
• ผ่านการใช้ปุ่มติดต่อบนเว็บไซต์ เช่น ปุ่มแชท Facebook
• ผ่านการส่งอีเมลโดยตรงผ่านอีเมลที่ระบุไว้ของเรา
• ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับเป็นเอกสารถึงเรา
• ผ่านทางการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ของเรา ผ่านทาง browser’s cookies ของท่าน

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านการใช้งานหน้าเว็บไซต์ เมื่อมีการกดยอมรับในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีฐานการเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามในต่างประเทศ ดังนี้

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในทางเทคนิค เรามีการใช้เครื่องมือ Google Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นบริการจากทาง Google และ IP หรือคุกกี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ในการรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง Google Analytics เรามีการรวบรวบแบบ IP Anonymization (การทำให้ที่อยู่ IP ไม่ระบุชื่อ) ซึ่งจะเป็นการทำให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปที่ใช้บริการของเราเว็บไซต์หรือแอปที่ใช้บริการ
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

2.การได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมลผ่าน/แบบฟอร์มการส่งอีเมล เรามีการใช้บริการ Google Workspace จากผู้ให้บริการ Google / และระบบอีเมล Gmail จากทาง Google ข้อมูลส่วนตัวจะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการ Google มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการป้องกันที่เพียงพอ และส่วนการเข้าถึงควบคุมอีเมลที่ใช้จะถูกจัดการโดยเราผู้ใช้งานบัญชีอีเมลนั้น สามารถศึกษาขอมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GOOGLE ได้ที่ https://policies.google.com/?hl=th

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ: การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดจะเปิดเผยให้ใครบ้าง
(2) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล: ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
(3) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้
(3.1) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(3.2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
(4) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(5) สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
(6) สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
(7) สิทธิร้องเรียน: คุณมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในทางกฎหมาย

นโยบาย Cookies และ Cache

Cookies (คุกกี้)

คุกกี้เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก มักเข้ารหัสไฟล์ข้อความ ซึ่งอยู่ใน browser directories ใช้เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเว็บไซต์ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่บางอย่างเพื่อช่วยในการทำงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราใช้ Cookies เพื่อการบันทึกจัดเก็บการเข้าชมเว็บไซต์ ผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการ การนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงนำการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น: ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆ ให้เว็บไซต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ช้านงานเว็บไซต์ รวมถึงจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือก และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์อีกครั้ง
คุกกี้ด้านการวิเคราะห์ และ คุกกี้ด้านการตลาด: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม การเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ใช้เพื่อการรวบรวมความสนใจในสินค้าและบริการของท่าน และนำเสนอสินค้าบริการที่ท่านสินใจ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

Cache

Cache คืออะไร?

แคช (อังกฤษ: cache) คือส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บซ้ำไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการใช้งานครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งอีกครั้ง นิยมใช้เมื่อเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งได้ยาก เมื่อแคชถูกสร้างขึ้น การเรียกใช้ข้อมูลในครั้งต่อไปจะถูกอ่านข้อมูลจากแคช แทนที่จะอ่านข้อมูลจากต้นฉบับหรือต้นแหล่งเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงการเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้งาน แคชนิยมใช้เมื่อรูปแบบการใช้ข้อมูลมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันและมีการใช้ซ้ำบ่อยครั้ง

เราใช้ Cache อย่างไร?

1.เราใช้ Cache System เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์ไว้ยัง เบราว์เซอร์ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้การเข้าเว็บในครั้งต่อไปของท่านรวดเร็วขึ้นในข้อมูล Cache ไม่มีการเก็บข้อมูลระบุตัวตนของท่าน Cache จะถูกล้างออกจากโดยประมาณ 7 วัน หรือก่อนกำหนดตามการปรับปรุงเว็บไซต์เรา หรือท่านสามารถล้างแคชในเบราว์เซอร์ของท่านได้

ประเภทของ Cacheที่เราใช้?
1.เราใช้ Cache System เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์ไว้ยัง เบราว์เซอร์ ของท่านเพื่อให้การเข้าเว็บในครั้งต่อไปรวดเร็วขึ้น

ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เราไม่มีเจตนาการเก็บข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง แต่กรณีที่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง สามารถแจ้งให้ลบ หรือ นำข้อมูลออกได้ตามขั้นตอนวิธีการ/ หรือและเมื่อเราทราบว่ามีการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะทำการลบ และนำออกข้อมูลดังกล่าว

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึงใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ และมีทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

• มีการจัดเก็บข้อมูลที่ไว้ที่ผู้ให้บริการ Cloud Hosting หรือ Hosting ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอ
• จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ผู้ให้บริการ Google, Google Workspace ซึ่งมีระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอ

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลระบุบ่งชี้ตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล

เรามีจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นระหว่างที่คุณเป็นลูกค้า ใช้บริการ หรือ มีความสัมพันธ์กับธุรกิจ ข้อมูลที่ระบุบ่งชี้ตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่นเล่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email เป็นต้น จัดเก็บในระยะเวลาประมวลผลที่เหมาะสม และจะทำการยกเลิกจัดเก็บข้อมูลนับแต่วันที่เลิกสัญญา/หรือนับแต่วันตามกำหนดแจ้งในการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการวิเคราะห์ ด้านเทคนิค

คุกกี้ที่จำเป็น: เก็บไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์: Google Analytics:
Google Analytics: การเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้และเหตุการณ์ ระยะเวลา 26 เดือน Google Analytics 4: การเก็บรักษาข้อมูลเหตุการณ์ ระยะเวลา 2 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=th&utm_id=ad

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้เฉพาะบริการและการใช้งานในเว็บไซต์เราเท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ท่านต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เพิ่มเติม เป็นอย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราจะมีการอัพเดทให้ทราบผ่านหน้าเว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายนี้แก้ไขและอัพเดทล่าสุด 28-05-2565

วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถร้องข้อในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านช่องทางการติดต่อเราในส่วนท้ายของ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เงื่อนไขที่จะใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ต้องเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ได้ให้สิทธิของบุคคล หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูล

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเกี่ยวกับเราผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
สถานที่ติดต่อ:
 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Tel: 02-563-6187-8 Fax: 02-563-6089
Mobile: 081-648-7459
E-mail: surapa@greenproksp.com
website: www.greenproksp.co.th
ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ: LINE ID :@greenprokspacc Facebook เพจ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

การร้องเรียนเมื่อการระเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล