จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ บริการรวดเร็ว จดเปลี่ยนกรรมการ, เปลี่ยนชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ จดเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษา

ให้บริการจดทะเบียน เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลในสถานะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนของนิติบุคคลนั้น เพื่อให้สถานะของนิติบุคคลมีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ให้กับธุรกิจทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจมากกว่า 28 ปี ให้บริการอย่างถูกต้อง ข้อมูลแม่นยำ รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

• จดเลิกกิจการ

1. การจดเลิกบริษัท ด้วยเหตุเลิกโดยผลของกฎหมายกรณีข้อบังคับกําหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น หรือ ตั้งบริษัทโดยกําหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น หรือ ตั้งบริษัทเพื่อทํากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทํากิจการนั้นเสร็จแล้ว หรือ บริษัทล้มละลาย
2. โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้ลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นที่เข้าประชุม
3. เลิกโดยคําสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ได้แก่ ทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิดในการประชุมตั้งบริษัท หรือบริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน คําขอจดทะเบียนเลิก และอํานาจของผู้ชําระบัญชีของบริษัท จะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ชําระบัญชี ซึ่งได้แก่กรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก


• จดทะเบียนเพิ่มทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน)

จดทะเบียนเพิ่มทุน ของบริษัทจะกระทําได้โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหุ้นใหม่ในมูลค่าที่จดทะเบียนเดิมไว้และต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆถืออยู่ โดยทําเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน

  • ระบุจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะซื้อได้
  • กําหนดวันที่จะต้องแจ้ง

หากพ้นวันดังกล่าวแล้วยังไม่ตอบรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ซื้อหรือผู้ถือหุ้นปฏิเสธไม่ซื้อหุ้น ที่ทำการเพิ่มทุน ให้ขายหุ้นนั้นแก่ผู้ถือหุ้นคนอื่น หรือกรรมการรับซื้อไว้เองก็ได้โดยหุ้นที่ออกใหม่จะขายให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้และถ้าหุ้นที่ออกใหม่ชําระด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงินต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุรายละเอียดของสิ่งที่นํามาชําระค่าหุ้นให้ชัดเจน


• จดทะเบียนลดทุน (แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท)

บริษัทจดทะเบียนลดทุน ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง แต่ทั้งนี้มูลค่าหุ้นต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท หรืออาจลดจํานวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ โดยอาศัยมติพิเศษของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะลดทุนของบริษัทให้เหลือต่ำกว่าจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้


• จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัท

กรณีที่บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขชื่อบริษัท โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


• แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด (ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน, ย้ายข้ามจังหวัด)

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัดมีหลายกรณี ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานสาขา โดยแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
2. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น


• จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและอำนาจกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากตําแหน่งและบริษัทแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
พร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไขอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทนั้น บริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อมีมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออกพร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอํานาจกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วย

โดยต้องให้กรรมการผู้มีอํานาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนกรรมการ


• จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ

กรณีที่ดวงตราสําคัญของบริษัทสูญหาย / ชํารุด หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนแบบตราสําคัญใหม่
บริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราด้วย

สําหรับกรณีที่ดวงตราสําคัญสูญหาย ให้ระบุ คําว่า “ตราหาย”
แทนที่การประทับตราในแบบคําขอจดทะเบียนและหนังสือมอบอํานาจ และกรณีที่ตราชํารุดไม่สามารถประทับได้ก็ให้ระบุ ไว้ว่า “ตราชํารุด” ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นจดทะเบียนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราสําคัญ คือ กรรมการผู้มีอํานาจตามที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ขอจดทะเบียนแก้ไขดวงตราสำคัญ หรือที่เรียกว่าจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ


• จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ต่อมาบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการบางอย่าง

บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


• จดทะเบียนแก้ไขมูลค่าหุ้น

การจดเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้น ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


• จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น กรรมการต้องดำเนินการแก้ไขรายการในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทแล้ว และยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่พร้อมหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาแจ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

การควบบริษัทจํากัด คือการที่บริษัทจํากัดตั้งแต่ 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเดียวเพื่อลดการแข่งขันทางการค้า ขยายกิจการค้าลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่เกิดจากการจะใช้ชื่อบริษัทเดิมที่ควบเข้ากัน หรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ บริษัทจํากัด
เมื่อควบเข้ากันแล้วจะมีผลทําให้บริษัทเดิมสิ้นสภาพไป เกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทนสิทธิ หน้าที่และความ
รับผิดที่บริษัทเดิมมีอยู่ บริษัทใหม่ต้องรับโอนมาทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของบริษัทเดิมที่ควบเข้ากันก็จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทเดิมก็รวมกันเป็นทุนของบริษัทใหม่

และรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกมากมาย

• จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด

• จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับสรรพากร

• แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด

• จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (แปลงมูลค่าหุ้น)

• แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

• จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

• จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง เปลี่ยนตัว อำนาจ ของผู้ชำระบัญชี

• การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท

ค่าบริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง

(1) กรุงเทพฯ และปริมณฑลค่าบริการเริ่มต้น 4,000 บาท (ก่อน VAT)
รวมค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: ค่าบริการคิดเพิ่มเป็นกรณี สำหรับแต่ละการจดเปลี่ยนแปลง
เนื่องจาก จะขึ้นอยู่กับบริษัท, หจก. มีรายการอะไรเกี่ยวข้องบ้าง)
(2) ต่างจังหวัดเตรียมเอกสารให้ลูกค้า ค่าบริการ 3,000 บาท (ก่อน VAT)
*โดยลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการไปจดเอง (หากจะให้ทางเราดำเนินการติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติม)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)

•จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
•จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด
•แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
•แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
•แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา
•แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
•แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
•แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)
•แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
•เลิกห้างหุ้นส่วน
•แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
•เสร็จการชำระบัญชี

ให้บริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงแก้ไขกับกรมสรรพากร

การจดทะเบียนที่ต้องจดกับกรมสรรพากรมีดังนี้
– สาระสำคัญที่ได้จดทะเบียน เช่น ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ประเภทสินค้าหรือบริการที่กระทำเป็นส่วนใหญ่
–  เปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม
– ปิดสถานประกอบการบางแห่ง
– ย้ายสถานประกอบการ
– หยุดกิจการชั่วคราวเกิน 30 วัน
– โอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด
– นิติบุคคลควบเข้ากัน
– เลิกประกอบกิจการ
– ผู้จดบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย
– เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

ขอบเขตการให้บริการ

• จัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
• ยื่นขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ/หรือกรมสรรพากร

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับเรา

•ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง
•มีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียน
•มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียนโดยตรง
•มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
•ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
•จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้านจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับค่ะ

สนใจบริการติดต่อ


บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel : 094 864 9799
LINE ID : @greenproksp
E-mail info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการงานรับขอใบอนุญาต

เรามีบริการงานรับขอใบอนุญาต ในประกอบธุรกิจต่างๆ
ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ช่วยให้ประหยัดเวลา รายละเอียดบริการ >>คลิก รับขอใบอนุญาต

บริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรามีบริการงานรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไว้ให้บริการแก่ท่าน เน้นคุณภาพของงาน ในราคาที่เหมาะสม รายละเอียดบริการ  >>คลิก รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

แชร์