รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

รับตรวจสอบบัญชี เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ของการบันทึกบัญชีของกิจการ หรือเรียกว่าการตรวจสอบ งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะตรวจสอบข้อมูลในงบการเงิน รวมถึงเอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชี ว่ากิจการได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงงบการเงินของกิจการถูกต้องตามควรหรือไม่

และเพื่อให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัทว่าเป็นอย่างไร ทำให้มองเห็นทุกด้านเกี่ยวกับการเงินของบริษัท เช่น งบกระแสเงินสดหรืองบการเงิน ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดเท่าไหร่ โดยแสดงผ่านรายงานเงินสด ทำให้เห็นรายรับรายจ่ายเงินสด  อัตราเงินทุนหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนหรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ทำให้เห็นกระแสเงินสดหรือที่มีความสำคัญมาก ทำให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปต่อได้

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง มากด้วยประสบการณ์ เน้นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบและความตรงต่อเวลา ให้บริการแก่ท่านในราคาที่เหมาะสม รับตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุกธุรกิจ เน้นคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม

เหตุผลการตรวจสอบบัญชี

 • การตรวจสอบบัญชีช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่รายงานอยู่เป็นความจริง ถูกต้องตามหลักการบัญชีและมาตรฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้จริง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ
 • ป้องกันการทุจริตหรือความผิดพลาดทางการเงิน ซึ่งการตรวจสอบนี้ช่วยในการพิจารณาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การตรวจสอบบัญชีช่วยให้ธุรกิจรู้ถึงจุดอ่อนและข้อผิดพลาดในกระบวนการบริหารเงิน ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพิ่มความมั่นใจว่าทรัพยากรทางการเงินถูกจัดการอย่างเหมาะสมและปลอดภัยไม่มีการรั่วไหลหรือการทุจริตที่อาจกระทบต่อการเงินของธุรกิจ
 • การระบุและประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงได้

ขอบเขตการให้บริการตรวจสอบบัญชี

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของงบแสดงสถานะการเงิน (สินทรัพย์, หนี้สิน, ทุน)
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของงบกำไรขาดทุน (รายได้, ต้นทุน และ ค่าใช้จ่าย)
 4. เซ็นรับรองงบการเงิน
 5. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
 6. ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 7. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
 8. ทำการเสนอข้อคิดเห็น และข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ
 9. ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

Greenpro KSP Group มีความเชี่ยวชาญการรับตรวจสอบบัญชี

บริษัทชั้นนำด้านทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย อีกทั้งเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น

 1. ธุรกิจซื้อมา – ขายไป
 2. ธุรกิจบริการ
 3. ธุรกิจผลิต / จำหน่ายสินค้า
 4. มูลนิธิ / สมาคม เกี่ยวกับศาสนา
 5. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / ร้านวัสดุก่อสร้าง
 6. ธุรกิจขายของออนไลน์
 7. ธุรกิจขนส่ง
 8. ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม / ธุรกิจสุขภาพ
 9. ธุรกิจคลินิกทันตกรรม
 10. ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
 11. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 12. ธุรกิจการเงิน

>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่

กำลังมีปัญหาบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม? รับให้คำปรึกษา! ภาษี วิธีการสังเกตใบกำกับภาษีปลอม


ติดต่อ: เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา (บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด)
ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Mobile: 085-067-4884
LINE ID: @kengbunchee
More Info about Greenpro KSP Group: https://linktr.ee/greenproksp_group
E-mail: info@greenproksp.com

Add Friend

ฝากกดติดตาม เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา รับข่าวสารดีๆ ด้านบัญชีและภาษี

Youtube: https://www.youtube.com/@kengbuncheepasibuntao
Facebook: https://www.facebook.com/kengbuncheepasibuntao

แชร์