รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ – รายเดือน/รายปี ราคาถูก

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วน เราคือ สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการ ทำบัญชี ทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม เราคือ บริษัทรับทำบัญชี ที่มีคุณภาพ บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และมีทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการแก่ท่าน

“บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี ราคาไม่แพง โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง”

ค่าบริการรับทำบัญชีราคาถูก

ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท ต่อเดือน *ราคายังขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและรายการค้าต่อเดือนว่ามีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เราคือ บริษัทรับทำบัญชี ที่ให้บริการรับทำบัญชีในราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นๆ เนื่องจากเรามีระบบงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดต้นทุนการให้บริการงานด้านบัญชีและภาษี

แพกเกจค่าบริการ/บาท
1-10 บิล2,500
1-30 บิล3,000
1-30 บิล3,500
1-40 บิล4,000
1-50 บิล5,000
1-70 บิล6,000
1-100 บิล7,000
1-130 บิล9,500
1-160 บิล11,500
จำนวนบิลที่มากกว่านี้ รบกวนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมN/A

“ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมงานด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม บันทึกบัญชี ปิดงบ จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง
– เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการบริการรับ-ส่งเอกสารงานด้านบัญชี
– สำนักงานบัญชีเรามีทีมงานคอยรับ – ส่งเอกสาร หากท่านไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารให้
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี
จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54
จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
จัดทำและยื่น ภ.พ.36
จำทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง
– เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นต้น
ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
– ทำการปิดบัญชี ส่งงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า (กรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารแบบรายเดือน)
จัดทำรายละเอียด (Detail) ประกอบงบการเงิน
– เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน, รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีและภาษี
– ทุกกระบวนการของงานด้านบัญชีมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์
ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำรายงานทางการเงิน
– ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, หมายเหตุประกอบงบการเงิน ยื่นงบการเงิน, สบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 จัดทำประมาณการและยื่น ภ.ง.ด.51 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กลางปี) จัดทำและยื่น ภ.ง.ด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) รายการข้างต้นเป็นข้อมูลรายละเอียดงานรับทำบัญชีของเราเบื้องต้น การทำบัญชีและภาษียังมีรายการแยกย่อยอื่นๆ อีกมากมาย เราให้บริการตั้งแต่ต้นกระบวนการของงานด้านบัญชีและภาษีจนถึงสิ้นสุดกระบวนการด้านบัญชี และภาษีแก่ท่าน

GreenPro KSP Group เป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 25 ปี ให้บริการด้าน การจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี และดูแลภาษีอากร บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง *เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการกับเรา มีดังนี้

ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

เรามีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพบัญชีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน รับตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายบัญชีภาษีอากร ด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ

ความเชื่อมั่น

เราคือ สำนักงานบัญชี ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ บริษัทรับทำบัญชี ที่มีประสบการณ์รับทำบัญชีครบวงจรให้แก่ธุรกิจมากกว่า 200 บริษัทมาอย่างยาวนาน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะให้บริการงานด้านบัญชีแก่ท่านได้อย่างไม่มีปัญหา

ค่าใช้จ่ายถูก

ด้วยความพร้อมที่เรามีในการให้บริการทุกด้านของบัญชีและภาษี จึงทำให้ต้นทุนของงานรับทำบัญชีมีราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการท่านอื่น

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์รับทำบัญชีที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพพร้อมให้ข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้องแก่ท่านเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ทำบัญชีได้ทุกธุรกิจ

เราสามารถ ทำบัญชี ได้ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะมีความซับซ้อนของธุรกิจมากเพียงใดก็ตาม ด้วยประสบการณ์รับทำบัญชีที่ยาวนานทำให้เราสามารถจัดทำบัญชีให้แก่ธุรกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างไม่มีปัญหา

มาครบจบที่เดียว

เรามีระบบงานที่รองรับงานด้านบัญชีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี และงานด้านบัญชีอื่นๆ ที่ท่านต้องการ เรามีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่าน

มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง

สำนักงานบัญชีของเรามีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นของสำนักงานเองที่คอยควบคุมคุณภาพงาน ทำให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าธุรกิจของท่านจะได้รับข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้อง และท่านไม่จำเป็นต้องหาผู้สอบบัญชีเพื่อมาเซ็นรับรองงบการเงินให้ท่าน เราพร้อมให้บริการในที่เดียว

สำหรับ ค่าบริการทำบัญชี ที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ปริมาณรายการค้าความซับซ้อนของธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว ราคารับทำบัญชี ของแต่ละที่จะแตกต่างกันไป โดยรวมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ราคาเริ่มต้น ประมาณ 2,500 บาท หากมีรายการค้าน้อยหรือไม่มีรายการค้าเลยราคาอาจรับเหมาเป็นรายปี สำหรับธุรกิจขนาดกลางราคาก็จะหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างสำนักงานบัญชี กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องราคาก่อนได้

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือนของเรา ( รวมค่าทำและยื่นภาษี ประกันสัมคม)

*หมายเหตุ : ทั้งนี้ราคารับทำบัญชียังประเมินตามความซับซ้อนของธุรกิจ
**หมายเหตุ : เอกสาร 1 บิล หมายถึงรายการค้าที่เกิดขึ้น เช่น บิลใบเสร็จ, บิลซื้อ,บิลขาย เป็นต้น

เราให้บริการรับทำบัญชีครบวงจร

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี นำส่งงบการเงิน จบในที่เดียว

• มีผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้
• มีผู้ตรวจสอบบัญชี ที่มีประสบการณ์สูง
• ให้คำแนะนำ ปรึกษาช่วยแก้ปัญหา ด้านบัญชี และภาษี
• ช่วยเป็นตัวแทนเข้าพบกรมสรรพากร (กรณีที่มีปัญหา) ด้านภาษี

เหตุผลที่ควรจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีให้

ในสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การประหยัดต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง บริษัท หจก. SMEs, Startup ที่กำลังเริ่มเติบโตควรหาสำนักงานบัญชีหรือ บริษัทรับทำบัญชี เป็นผู้ดูแลงานทางด้านบัญชีและภาษีให้ สำนักงานบัญชี จะช่วยทำบัญชีและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีให้ท่าน รวมถึงให้คำแนะนำด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการ ให้คำแนะนำด้านภาษีที่ถูกต้องให้แก่ท่าน เนื่องจาก สำนักงานบัญชี หรือ บริษัทรับทำบัญชี เป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง และที่สำคัญค่าบริการ รับทำบัญชี ราคาถูก สำหรับข้อดีของการให้สำนักงานบัญชีรับทำบัญชีให้ จะขอสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารด้านบัญชีเพื่อใช้ในกิจการ
  • ให้คำแนะนำด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ
  • ช่วยแก้ปัญหาด้านบัญชีและภาษี
  • จัดการงานบัญชีและภาษีให้ครบวงจร
  • สำนักงานบัญชีเป็นธุรกิจด้านบัญชี ภาษี มีความเชี่ยวชาญโดยตรง
  • หมดปัญหาด้านบัญชีและภาษี ผู้ประกอบการไม่ต้องเป็นกังวล
  • ติดตามสอบถามให้คำแนะนำด้านเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการทำบัญชี

สำหรับเหตุผลที่ควรให้สำนักงานบัญชีทำบัญชีให้ยังมีข้อดีอีกมาก ซึ่งผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถามขอคำแนะนำจากสำนักงานบัญชีได้

ด้วยประสบการณ์ในการทำบัญชียาวนานกว่า 24 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง เรามีทีมงานนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมด้านการทำบัญชี รวมถึงการให้บริการงานบัญชีที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการ จึงมั่นใจได้ว่าเราจะมอบสิ่งดีๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการทำบัญชีกับเรา โดยสิ่งดีๆ ที่ท่านจะได้รับมีดังต่อไปนี้

•ให้คำปรึกษาแนะนำเอกสารเบื้องต้นด้านบัญชี
•ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
•มีพนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีแก่ผู้ประกอบการ
•หมดปัญหาเรื่องบัญชีและภาษี
•บริการดี ใส่ใจ คุยได้ เป็นกันเอง
•ได้รับบริการงานบัญชีและภาษีที่มีคุณภาพ

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคารับทำบัญชีอย่างไร?

ราคารับทำบัญชีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร ความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

มีบริการรับส่งเอกสารไหม?

ปกติแล้วลูกค้าจะเป็นคนส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้สำนักงาน สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ก็จะมีลูกค้าบางท่านนำเอกสารมาส่งที่ Office ในเขตกรุงเทพฯหากลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารสามารถแจ้งทางเราได้ เราสามารถจัดหาคนรับส่งเอกสารให้ได้

สำหรับในต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้เรา นอกจากนี้แล้วเนื่องจากเรามีแฟรนไชส์ที่อยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้การรับส่งเอกสารสะดวกมากขึ้นด้วย

รับตรวจสอบบัญชีด้วยไหม?

ใช่! นอกจากรับทำบัญชีแล้วเรายังให้บริการรับตรวจสอบบัญชีด้วย เนื่องจากบริษัทเรามีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้บริหาร จึงทำให้ท่านไม่ต้องหาผู้ตรวจสอบบัญชีเมื่อถึงตอนสิ้นปี ท่านสามารถใช้บริการตรวจสอบบัญชีกับเราได้เลย

สำหรับในต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้เรา นอกจากนี้แล้วเนื่องจากเรามีแฟรนไชส์ที่อยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้การรับส่งเอกสารสะดวกมากขึ้นด้วย

รับวางระบบบัญชีด้วยไหม?

ใช่! เราให้บริการวางระบบบัญชีด้วย เรานำระบบบัญชีที่มีคุณภาพที่จะช่วยควบคุมข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อการบริหาร และเรายังมีโปรแกรมบัญชี ERP ใช้งานแบบ Online บน Cloud ทำงานได้ทุกที่ เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาเหมาะสม เพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าใช้ในองค์กรของท่าน เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรเพื่อก้าวนำคู่แข่งอย่างรวดเร็ว

สำหรับในต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้เรา นอกจากนี้แล้วเนื่องจากเรามีแฟรนไชส์ที่อยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้การรับส่งเอกสารสะดวกมากขึ้นด้วย

มีบริการเป็นตัวแทนเข้าพบกรมสรรพากรไหม?

สำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีกับเรา เราเป็นตัวแทนช่วยเข้าพบกรมสรรพากร ในกรณีที่ท่านมีปัญหาด้านบัญชีภาษี เพื่อช่วยให้คำแนะนำเป็นตัวแทน เจรจาหาข้อยุติทางด้านภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยคลายความกังวลให้กับผู้ประกอบการ

สำหรับในต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้เรา นอกจากนี้แล้วเนื่องจากเรามีแฟรนไชส์ที่อยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้การรับส่งเอกสารสะดวกมากขึ้นด้วย

ทำบัญชีกับเราปัญหาด้านภาษีจะหมดไปใช่ไหม?

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านบัญชี ภาษี กว่า 25 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ เมื่อลูกค้าทำบัญชีกับเรา สิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะให้คำแนะนำพร้อมวิธีการแก้ปัญหา ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาด้านบัญชี ภาษี และค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

สำหรับในต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้เรา นอกจากนี้แล้วเนื่องจากเรามีแฟรนไชส์ที่อยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้การรับส่งเอกสารสะดวกมากขึ้นด้วย

Greenpro KSP Accounting Service

ผู้ให้บริการรับทำบัญชีที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง และเป็นบริษัทชั้นนำด้านรับทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย
————————–
เราคือผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับทำบัญชีในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานบริการรับทำบัญชี คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับค่ะ

สนใจบริการติดต่อ


32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Mobile: 085-067-4884
LINE ID: @kengbunchee
E-mail: info@greenproksp.com

Add Friend

แผนที่

นอกจากนี้เรายังมีบริการงานด้านบัญชีครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น

เรามีบริการงานวางระบบบัญชี กรณีที่ลูกค้าต้องการให้เข้าไปวางระบบบัญชีให้ ด้วยนักบัญชีที่ประประสบการณ์สูง
รายละเอียดบริการ >>คลิก รับวางระบบบัญชี

เรามีบริการงานรับตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต CPA ไว้ให้บริการแก่ท่าน เน้นคุณภาพของงาน ในราคาที่เหมาะสม รายละเอียดบริการ  >>คลิก รับตรวจสอบบัญชี

แชร์