วางระบบบัญชีที่ดีมีขั้นตอนและมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

วางระบบบัญชี ช่วยให้ธุรกิจมีการบริหารทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับมือได้ทันทุกสถานการณ์ในอนาคต

วางระบบบัญชี

ระบบบัญชีเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การกำหนดโครงสร้างทางการเงินและงานบัญชีภายในธุรกิจ เพื่อให้การบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงินเป็นระเบียบและถูกต้อง

😊 เครื่องมือที่สำคัญช่วยการบริหารจัดการทางการเงิน โดยทำให้ธุรกิจสามารถติดตามและควบคุมกิจกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมภายในธุรกิจ แต่การวางระบบบัญชีไม่เพียงแค่เป็นการบันทึกข้อมูลการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้บริหารตรวจสอบและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินในอนาคตอย่างมีแม่นยำ

การวางระบบบัญชี เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกระบบเพื่อให้เข้าสู่ระบบเดียวกัน ทำให้สามารถเห็นข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและประหยัดเวลา เพิ่มการควบคุมภายในที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังช่วยแบ่งหน้าที่การทำงาน รวมถึงการอนุมติรายการ ทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจในการบริหารงานอีกด้วย เป็นหลักสำคัญในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ระบบบัญชีแยกเป็น 2 ระบบคือ
ระบบจ่าย

ระบบการจ่ายเงินแบบออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้กระบวนการทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากระบบที่ยังไม่ได้เข้ากับระบบ ERP บางขั้นตอนอาจจะต้องทำวิธีแบบ Manual

ระบบจะเริ่มตั้งแต่ การออกใบขอซื้อ จนถึง ใบสั่งซื้อ มีการรับของ การเข้าสต็อกต่างๆ การเบิกจ่าย จนถึง การจ่ายเงิน ซึ่งกระบวนการทางการเงินและการบริหารที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการทางธุรกิจ

ระบบการขายและการรับเงิน

ระบบจะเริ่มตั้งแต่เปิดใบ SO (ใบสั่งขาย) ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบกำกับภาษี จนถึงการออกใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งกระบวนการที่มีการเชื่อมโยงและทำงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การบริหารทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ของการวางระบบทำให้การควบคุมภายในธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

Process การวางระบบบัญชี

ทีม Implement จะดูตรวจสอบว่าลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์อะไร?
ในระบบงานสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตั้วนั้นได้ทุกระบบหรือเปล่า?
เพราะ บางงานอาจจะมีเรื่องของการจ้างเขียนงานเพิ่ม พัฒนาระบบต่างๆเพิ่ม ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของโปรแกรม

หลังจากนั้น ดำเนินขั้นตอนในการพิจารณาข้อจำกัดของกระบวนการ Flow งาน ทีม Implement จะเข้าไปสนทนากับแต่ละแผนกเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมด และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในโปรแกรมบัญชี เรื่องรหัสบัญชี รหัสลูกค้าหรือเจ้าหนี้ และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสต็อก รวมถึงระบบเอกสารและแบบฟอร์มรายงานต่างๆ เป็นต้น
เริ่มดำเนินการเทรนนิ่งและสอนให้พนักงานทุกคนภายในองค์กรลองทำการป้อนข้อมูล ซึ่งจะเป็นการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเริ่มใช้งานจริง

ในวันที่เริ่มใช้งานจริง ข้อมูลยอดยกมาจะต้องเตรียมพร้อมใช้งานทันทีของ ตัวยอดคงเหลือของลูกหนี้ / ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้แต่ละราย / รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรายการสินค้าคงเหลือและรายการบัญชีที่เป็นยอดคงค้างทั้งหมด
ทางทีมจะต้องเตรียมและนำเข้าข้อมูลยอดยกมาให้เป็นรายละเอียดที่เรียบร้อยในโปรแกรมบัญชี ซึ่งจะเป็นกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมก่อนที่จะใช้งานจริง

ประโยชน์ของการวางระบบบัญชี
  • การบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ: ระบบบัญชีช่วยในการบริหารทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องและรวมถึงการตรวจสอบและติดตามการกระทำทางการเงินอย่างเป็นระเบียบ
  • การตัดสินใจที่มีความรู้สึกมั่นใจ: ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมั่นใจและแม่นยำด้วยข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
  • ความถูกต้องและการปรับปรุงกระบวนการ: การบันทึกข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและการพัฒนาระบบงาน จึงช่วยให้นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  • ความปลอดภัยในการบริหารทางการเงิน: ระบบบัญชีที่เป็นระเบียบช่วยให้มีการควบคุมและกำกับการกระทำทางการเงินอย่างเหมาะสม ทำให้ลดความเสี่ยงในเรื่องการฉ้อโกงหรือข้อผิดพลาดทางการเงิน
  • สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ: การบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระเบียบช่วยให้มีความโปร่งใสและเชื่อถือในข้อมูลทางการเงินที่สร้างความน่าเชื่อถือในตลาดและในสังคม
  • การประหยัดเวลาและทรัพยากร: ระบบบัญชีที่เป็นระเบียบช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและช่วยให้เวลาและทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในกระบวนการการบริหารทางการเงินน้อยลง
  • การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ: การบันทึกข้อมูลทางการเงินตามกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ: การมีระบบบัญชีที่เป็นระเบียบช่วยให้ธุรกิจเป็นมืออาชีพที่มีมูลค่าสูงขึ้นในตลาด ซึ่งอาจช่วยในการเพิ่มค่าของธุรกิจและความเติมเต็มให้กับผู้ลงทุน

การวางระบบที่ดี

การวางระบบที่ดีมีความสำคัญ ในเรื่องของการควบคุมภายในธุรกิจ นอกจากนี้ยังรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการบริหารข้อมูล สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ ควรให้ความสำคัญต่อระบบหลังบ้านที่เกี่ยวข้องทั้งการบัญชี การเงิน ภาษี รวมถึงการจัดซื้อ งานคลังสินค้าและงานทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ควรถูกกำหนดให้มีน้ำหนักความสำคัญเท่ากัน เพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)💚

กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม

ในทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ 🔶🔷 ร่วมอัพเดตข่าวสารความรู้เรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ประกอบการ ผ่าน Youtube / Facebook / Tiktok 👉 “ เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา ”

👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อรับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

#คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชีและภาษี สำหรับ Youtuber / ขายสินค้าออนไลน์ / ผู้ประกอบการ

จากพี่เก่ง สุรภา แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

💚 คลิกลิ้งค์ช่องทางติดต่อ Contact : https://linktr.ee/kengbuncheepasibuntao

_________________________________________

📝 บริการงานจดทะเบียน บัญชีและภาษีครบวงจร

ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ

ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

สามารถดูแลให้คำปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ

#จดทะเบียนบริษัท #ขอใบอนุญาต #visa  #workpermit #การกู้สินเชื่อ

#รับทำบัญชี #วางแผนภาษี #ยื่นภาษี #สอบบัญชี จนจบกระบวนการ #หลักการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการ 💚

สามารถติดต่อปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞 งานบัญชีและภาษี งานสอบบัญชี : 085-067-4884

☎️ งานจดทะเบียน ขอใบอนุญาต visa work permit : 094-864-9799

Contact ช่องทางติดต่อ : https://linktr.ee/greenproksp_group

_________________________________________

📰 Link สำนักข่าว: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/34677
_________________________________________

คลิก >> คอร์สเรียนภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ

กำลังมีปัญหาบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม? รับให้คำปรึกษา! ภาษี วิธีการสังเกตใบกำกับภาษีปลอม


ติดต่อ: เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา (บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด)
ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Mobile: 085-067-4884
LINE ID: @kengbunchee
More Info about Greenpro KSP Group: https://linktr.ee/greenproksp_group
E-mail: info@greenproksp.com

Add Friend

ฝากกดติดตาม เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา รับข่าวสารดีๆ ด้านบัญชีและภาษี

Youtube: https://www.youtube.com/@kengbuncheepasibuntao
Facebook: https://www.facebook.com/kengbuncheepasibuntao

แชร์