ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลิตภาพ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสู่ความยั่งยืน Part.2

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลิตภาพ Cost / Delivery / Safety / Morale เหล่านี้สามารถประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งภายในและภายนอกขององค์กร ได้อย่างไรบ้าง 😊

EP.2 Part.1 https://www.kengbuncheepasibuntao.com/productivity-quality/
ตอนที่แล้ว อาจารย์ตู่ได้ให้ความรู้ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลิตภาพ (KPI) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข /จำนวน /ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพ การประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่?

⭐ สำหรับตัวชี้วัด P และ Q ที่อาจารย์ได้บอกความหมาย และการทำงานของทั้งสองตัวไว้ซึ่งมีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมาก แต่ยังเหลืออีก 6 ตัวที่ผู้ประกอบการยังต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

และใน EP.2 Part.2 อาจารย์ตู่จะมาแนะนำเทคนิคและบอกความหมายของตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลิตภาพ (KPI) ตัวไหนต่อนั้น มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ💚

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลิตภาพ (KPI) ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสู่ความยั่งยืน
EP.2 Part.2

สำหรับตัวชี้วัด Key Performance Indicator (KPI) ในกระบวนการผลิตจะมีตัวชี้วัดอยู่ 8 ตัวด้วยกัน ถ้าในแวดวงของการผลิต จะรู้จักในชื่อของ “ P Q C D S M E E” เป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์กรสามารถกำหนด ควบคุม การเพิ่มผลิตภาพได้หรือไม่

เรามาทำความรู้จักความหมายของคำว่า Cost / Delivery / Safety / Morale

3. C คือ Cost การบริหารโครงสร้างต้นทุนได้อย่างเหมาะสม คุณภาพไม่ลด ราคาสู้คู่แข่งได้ แนวคิดในเรื่องของ Cost จะมองเรื่องต้นทุนที่จะลดได้คือ “ต้นทุนภายในเท่านั้น” เพราะต้นทุนภายนอกอย่างเช่น ราคาน้ำมัน ราคาแรงงานนั้นไม่สามารถควบคุมได้ แต่หากสามารถควบคุมต้นทุนภายในได้โครงสร้างต้นทุนจะมีความสมเหตุสมผล ต้นทุนเหล่านี้เกิดจาก ต้นทุนความสูญเปล่าภายใน (Internal Waste Costs) ของกระบวนการทำงาน

อย่างเช่น หากผลิตสินค้า แล้วต้นทุนต่อหน่วยเท่าไหร่? ผู้ประกอบการจะทำอย่างไรให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง?

ความสูญเปล่า

จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานโดยตรง การบริหารจัดการ การแบ่งหน้าที่การทำงาน รวมถึงการออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรด้วยที่เป็นตัวกำหนดกระบวนการต่างๆ ในกรณีที่ผลลัพธ์ไม่มีการเพิ่มขึ้นเป็นเวลานานเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาหรือทรัพยากรที่ได้นำเข้ามาใช้งาน ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม

💚 ดังนั้น การใช้ตัวชี้วัด สูญเปล่า ช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานเห็นภาพรวมและพิจารณาวิธีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มมีประสิทธิภาพขึ้นได้ในที่สุด

ความสูญเสีย

การสูญเสียทรัพยากรหรือสิ่งของที่มีค่าในกระบวนการและส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งอาจเป็นเวลา งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์ วัสดุ หรือสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการนั้น เป็นต้น

💚 ดังนั้น ตัวชี้วัดสูญเสีย ช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานเห็นภาพรวมและรับรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร สามารถพิจารณาวิธีการลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต จะช่วยเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนการจัดการในระยะยาวได้

ยกตัวอย่าง บางโรงงานที่ผลิตสินค้าและไม่อยากให้ส่วนประกอบในการผลิตหล่นพื้น (เพราะมีมูลค่าทั้งสิ้น) แต่บางทีกระบวนการไม่สามารถช่วยได้ จึงเกิดความสูญเสีย ซึ่งตัวเลขสามารถวัดในส่วนนี้ได้

4. D คือ Delivery กระบวนการหรือการส่งมอบสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังจุดหมายผู้รับของในระดับที่มีความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า

  • การบริหารจัดการเวลาผลิต (Cycle Time / Lead Time) : เป็นการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วและตรงเวลาสามารถสร้างความพึงพอใจและเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้
  • ความถูกต้องของการส่งมอบ (Delivery Accuracy) : สินค้าที่ส่งมอบไปยังลูกค้ามีความถูกต้องตามคำสั่งที่ระบุไว้หรือไม่
  • คุณภาพของการส่งมอบ (Delivery Quality) : คุณภาพของการส่งมอบที่สำคัญต่อลูกค้า อย่างเช่น สภาพของสินค้า เป็นต้น
  • ความพร้อมในการส่งมอบ (Delivery Readiness) : ความพร้อมในการส่งมอบสินค้า ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการควบคุมกระบวนการส่งมอบ
  • ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) : อาจเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าในกระบวนการส่งมอบและผลผลิตที่ได้รับ

การควบคุมตัวชี้วัด “Delivery” ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการส่งมอบและคุณภาพของผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้ความพึงพอใจจากลูกค้าได้ในที่สุด

5. S คือ Safety สำคัญมากโดยเฉพาะ สถานประกอบการ ที่ต้องมีการบริหารจัดการความปลอดภัย ทั้งสภาพแวดล้อมของการทำงาน สถานที่การทำงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ต้องมีเครื่องมือบริหารจัดการในโรงงานมีฐานมาจากความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือ อุบัติภัยในสถานที่ประกอบการ

6. M คือ Morale องค์กรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศในองค์กร
กิจกรรมที่เป็นทางการ คือ ผู้บริหารมีนโยบายเพื่อให้พนักงานเกิดการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
กิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ คือ สันทนาการ การกีฬา สร้างกิจกรรม ที่ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการบริหารธุรกิจ💚

กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจอยู่ใช่ไหม?

#รายละเอียดเพิ่มเติมตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลิตภาพ สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย

#ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

(อาจารย์ตู่) คุณทวิยา วัณณะวิโรจน์ ที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการหลายแห่ง

(อาจารย์ปุ๊) คุณพรชัย ช่วงบุญศรี ที่ปรึกษาให้กับบริษัทSME องค์กรขนาดใหญ่ จนถึง บริษัทมหาชน

_________________________________________

ในทุกวันพฤหัส 🔶🔷 ร่วมอัพเดตข่าวสารความรู้เรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับทั้งนักบัญชีและผู้ประกอบการ ผ่าน Youtube / Facebook / Tiktok 👉 “ เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา ”

👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อรับข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

#คอร์สเรียนออนไลน์ บัญชีและภาษี สำหรับ Youtuber / ขายสินค้าออนไลน์ / ผู้ประกอบการ

จากพี่เก่ง สุรภา แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

💚 คลิกลิ้งค์ช่องทางติดต่อ Contact : https://www.greenproksp.com/

_________________________________________

📝 บริการงานจดทะเบียน บัญชีและภาษีครบวงจร

ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ

ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

สามารถดูแลให้คำปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ

#จดทะเบียนบริษัท #ขอใบอนุญาต #Visa #WorkPermit

#รับทำบัญชี #วางแผนภาษี #ยื่นภาษี #สอบบัญชี จนจบกระบวนการ

ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการ 💚

สามารถติดต่อปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞 งานบัญชีและภาษี งานสอบบัญชี : 085-067-4884

☎️ งานจดทะเบียน ขอใบอนุญาต Visa , Work Permit : 094-864-9799

Contact ช่องทางติดต่อ : https://linktr.ee/greenproksp_group

_________________________________________

📰 Link สำนักข่าว: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/34677

คลิก >> คอร์สเรียนภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ

แชร์